26.05.2024


TOPlist

Mateřská škola ,,V zahradě" Liberec

Žitavská 122/68,příspěvková organizace


TřÍDNÍ VZDěLÁVACÍ PROGRAM

čERVENÁ PASTELKA",,Putování Honzíka , Aničky a jejich kamarádů

ve světě kolem nás."Kdo žije s otevřenou náručí,

obvykle neudělá kariéru

ale nalezne spoustu lidí,

které může obejmout.

( Bruno Ferrero)

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu

,,Já,ty,my a svět kolem nás.." .


Co dětem program poskytuje


 • Podpůrnou atmosféru založenou na porozumění

 • Bezpodmínečné přijetí

 • Uznání

 • Empatické naslouchání

 • Prožitek z úspěchu každému dítěti


Na co je kladen důraz


 • Rozvoj možností a vlastního potenciálu dětí

 • Hru

 • Orientaci na vlastní aktivitu dětí

 • Vlastní prožitky a zkušenosti

 • Volbu činností přiměřených stupni vývoje dítěte, respektování jeho věkové a individuální zvláštnosti


Cíle programu


 • Učit děti vyjadřovat své vlastní pocity, prožitky. Rozvíjet poznávací dovednosti, prožívání i sebepoznání

 • Učit navazovat kontakty s druhými dětmi i dospělými, komunikovat s nimi později, i spolupracovat s nimi.

 • Učit dodržovat pravidla soužití ve skupině, zvykat si na povinnosti i dodržování kulturně etických hodnot

 • Učit děti zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pitný režim, objevovat a učit se jíst nové potraviny)

 • Učit děti chránit své zdraví a vážit si ho

 • Spolupráce s rodiči, získání rodičů jako partnerů,aktívní spolupráce s pedagogyRole pedagoga


 • Stavíme na dosažených poznatcích dětí

 • Při učení volíme metodu postupových kroků, podle individuálních možností dítěte

 • Necháváme dítě dokončit jeho hru, činnost

 • Oceňujeme práci a průběh činnosti nebo hry stejně jako výsledek

 • K motivaci dítěte používáme uznání, ocenění, nepodporujeme soutěživost

 • Jednotné působení pedagogů, důslednost a přiměřenou motivaci

V letošním roce je program zaměřen na mravní a citovou výchovu,výchovu k podpoře zdraví a ekologii.


Ekologické prvky - prolínají se veškerými tématickými činnostmi


 • Děti se učí být součástí společnosti i přírody.

 • Děti se učí orientovat v jevech a dějích přímým pozorováním a pobytem v přírodě .

 • Děti se učí přírodu chránit.

 • Děti se učí třídit odpad - papír

/dle možností jej odnášíme jej do kontejneru v blízkosti MŠ/

 • Nadále pokračujeme v projektu MRKVIčKA ,ve spolupráci

s Ekocentrem STřEVLÍK a spolupráci s Útulkem pro opuštěná zvířata - Archa- ZOO Liberec


Rozvoj hrubé motoriky a zdravý pohyb

(při dodržení pravidel bezpečnosti)


 • Spontánní a volný pohyb

 • Rozvoj , koordinace a pohybových dovedností

 • Každodenní zařazení tělovýchovné chvilky - dbáme o správné držení těla, orientaci v prostoru při chůzi i běhu, učíme děti radostně prožívat pohyb při hrách


Etická a citová výchova


 • V sociálně herní skupině (vztahy mezi dětmi)

 • V sociální skupině naší MŠ ( vztah k dospělým)

 • Ve vztahu k okolí ( místo,kde žiji,kam chodím do školky).


Doplňkové aktivity


 • Kroužky - keramika, flétna, tanečky, jóga a angličtina,figurková školička

 • Kultura - Naivní divadlo, Experimentální studio,hostující divadelní představení v MŠ, muzeum, galerie, knihovna

 • Rodičovské dílny - jarní, podzimní, vánoční

 • Příroda -výlety,školka v přírodě,ekologické programy

 • Projekty - Městská policie v MŠ, ,, Delfín Dillo", Loukamozaic
Spolupráce s rodiči


 • Denní kontakt s rodiči

 • Rodiče jsou našimi partnery

 • Konzultace dle přání rodičů

 • Individuální vzdělávací plány

 • Rešení individuálních záležitostí

 • Rodičovské dílny

 • Rodičovská odpoledne

 • Podpora ze strany rodičů


Těšíme se na každý den s Vašimi dětmi a na společné setkávání s Vámi.

Miroslava Jonášová

Libuše Jačková