18.07.2024


TOPlist

VZDěLÁVACÍ PROGRAM TřÍDY „ MODRÁ PASTELKA „

DOBRODRUŽSTVÍ KRTEčKA A JEHO KAMARÁDů

Třídní vzdělávací program Modré pastelky je provázen dětem blízkou postavičkou kresleného Krtečka. Abychom hned na začátku školního roku získaly důvěru a zájem dětí, vyrobili jsme velkého Krtečka společně.Má ve třídě své místo a děti se o něho nejen starají, povídají si s ním a hrají, ale také se od něho mnoho naučí.

Krteček se tak stal prostředníkem mezi světem dospělých a světem našich malých kamarádů. Celý školní rok nám radí,s námi objevuje, raduje se, zpívá ,učí se i odpočívá. Dokáže nám včas připomenout pravidla,která jsme si společně vytvořili,odhalit přírodní jevy kolem nás, seznamuje nás se zvířátky, se správným chováním, ke kamarádům i k hračkám. Krteček nám pomáhá rozvíjet sebevědomí, umění rozhodovat se, rozlišovat správné a nesprávné a dokázat se chovat zodpovědně, i když dospělý není vždy nablízku.

Třídní vzdělávací program vychází z  pedagogické zkušenosti a je zároveň dalším krokem k hledání nových přístupů a zkvalitňování naší práce. Vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Nejvyšším cílem našeho programu je respektování individuálních potřeb dítěte, podpora přirozeného a zdravého rozvoje jeho osobnosti, umožnění seberealizace a získávání praktických dovedností a návyků. Je pro nás důležité podněcovat v dítěti samostatnost a aktivní zájem o svět kolem sebe, učit jej vnímat i naslouchat a současně sledovat, co dítě prožívá, co vidí i co cítí.

Program je tvořen sedmi hlavními projekty, které jsou během roku realizovány v týdenních tématických blocích. Aktivity jsou plánovány tak,aby děti zaujaly a každé z nich mohlo dle svých možností získat novou dovednost, informaci či zkušenost.Nabízené činnosti jsou dětem blízké a srozumitelné, jejich obsah kooperuje s předpoklady pro psychický a fyzický vývoj předškolního věku. Aktivity jsou současně nabízeny dětem tak, aby každého jednotlivce podpořily v rozvoji vrozených inteligencí /H.Gardner/ a zároveň zahrnovaly všech pět oblastí předškolního vzdělávání.