18.07.2024


TOPlist

Zápis do 1. tříd a novela školského zákona

1) Předložení posudku k žádosti o odklad povinné školní docházky (§ 37 odst. 1)

Odklad povinné školní docházky je novĕ možný pouze při předložení dvou doporučujících posouzení:

a)      školského poradenského zařízení A

b)     odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Dříve postačovalo doporučení bui školského poradenského zařízení, NEBO odborného lékaře.

Puvodní znĕní

Není-li dítĕ po dovršení šestého roku vĕku tĕlesnĕ nebo duševnĕ přimĕřenĕ vyspĕlé a požádá-li o to písemnĕ zákonný zástupce dítĕte do 31. kvĕtna kalendářního roku, v nĕmž má dítĕ zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v nĕmž dítĕ dovrší osmý rok vĕku.

Nové znĕní

Není-li dítĕ po dovršení šestého roku vĕku tĕlesnĕ nebo duševnĕ přimĕřenĕ vyspĕlé a požádá-li o to písemnĕ zákonný zástupce dítĕte do 31. kvĕtna kalendářního roku, v nĕmž má dítĕ zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v nĕmž dítĕ dovrší osmý rok vĕku.

2) Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdĕlávání (§ 183 odst. 2)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdĕlávání se novĕ oznamuje na veřejnĕ přístupném místĕ ve škole zpusobem umožoujícím dálkový přístup, a to alespoo na dobu 15 dnu včetnĕ data zveřejnĕní. Seznam uchazeču, kterým bylo vyhovĕno, se uvede pod jejich přidĕleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého z nich.

Oproti puvodní úpravĕ bylo vypuštĕno, že se na rozhodování v oblasti přijetí k základnímu vzdĕlávání nevztahuje správní řád.

Vydá-li ředitel základní školy jiné rozhodnutí, např. to, ve kterém vyhoví žádosti o přestup žáka, zamítne žádost o odklad povinné školní docházky aj., je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, tj.:

-          zahájení řízení (žádost),

-          založení spisu,

-          vydání rozhodnutí,

-          oznámení rozhodnutí,

-          vyznačení doložky právní moci.

Puvodní znĕní

Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c), § 80a odst. 4, § 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9 a § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g).

Nové znĕní

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdĕlávání, se oznamují zveřejnĕním seznamu uchazeču pod přidĕleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejouje na veřejnĕ přístupném místĕ ve škole a v případĕ základní, střední a vyšší odborné školy též zpusobem umožoujícím dálkový přístup, a to alespoo na dobu 15 dnu, obsahuje datum zveřejnĕní a v případĕ středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60odst. 7. Zveřejnĕním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdĕlávání, za oznámená.

Bezúplatné vzdĕlávání v posledním ročníku MŠ (§ 123 odst. 2) po novele školského zákona - 1.1.2012

Bezúplatné vzdĕlávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje nejvýše po dobu 12 mĕsícu.

Dříve toto omezení neexistovalo a dítĕ tak mohlo navštĕvovat poslední ročník bezplatnĕ i vícekrát. časové omezení se ovšem nevztahuje na dĕti se zdravotním postižením. Vzdĕlávání v přípravné třídĕ ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální se poskytuje bezúplatnĕ i nadále.

Puvodní znĕní

Vzdĕlávání, které neposkytuje stupeo vzdĕlání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdĕlávání v posledním ročníku mateřské školy, v přípravné třídĕ základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případĕ škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatnĕ.

Nové znĕní

Vzdĕlávání, které neposkytuje stupeo vzdĕlání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdĕlávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítĕti bezúplatnĕ po dobu nejvýše 12 mĕsícu. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdĕlávání na 12 mĕsícu neplatí pro dĕti se zdravotním postižením. Vzdĕlávání v přípravné třídĕ základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případĕ škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatnĕ.

3) Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdĕlávání (§ 183 odst. 2)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdĕlávání se novĕ oznamuje na veřejnĕ přístupném místĕ ve škole zpusobem umožoujícím dálkový přístup, a to alespoo na dobu 15 dnu včetnĕ data zveřejnĕní. Seznam uchazeču, kterým bylo vyhovĕno, se uvede pod jejich přidĕleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého z nich.

Oproti puvodní úpravĕ bylo vypuštĕno, že se na rozhodování v oblasti přijetí k základnímu vzdĕlávání nevztahuje správní řád.

Vydá-li ředitel základní školy jiné rozhodnutí, např. to, ve kterém vyhoví žádosti o přestup žáka, zamítne žádost o odklad povinné školní docházky aj., je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, tj.:

-          zahájení řízení (žádost),

-          založení spisu,

-          vydání rozhodnutí,

-          oznámení rozhodnutí,

-          vyznačení doložky právní moci.

Puvodní znĕní

Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c), § 80a odst. 4, § 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9 a § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g).

Nové znĕní

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdĕlávání, se oznamují zveřejnĕním seznamu uchazeču pod přidĕleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejouje na veřejnĕ přístupném místĕ ve škole a v případĕ základní, střední a vyšší odborné školy též zpusobem umožoujícím dálkový přístup, a to alespoo na dobu 15 dnu, obsahuje datum zveřejnĕní a v případĕ středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejnĕním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdĕlávání, za oznámená.