23.06.2024


TOPlist

RODIčOVSKÁ PORADNA TřÍDY „ MODRÁ PASTELKA

ROZVOJ DÍTěTE VE 3-4 LETECH


ROZUMOVÝ ROZVOJ

V období okolo 3-3,5 roku dokáže dítě říct své jméno a jména svých sourozenců, zná již více než 1000 slov a začíná tvořit všeobecnější pojmy. Dokáže správně řadit slova ve větě, začíná tvořit souvětí. Poměrně zřídka však umí užívat některé předložky a spojky. čím více se blíží ke 4. roku života, tím více se podobá řeč z gramatického aspektu normě. Dokáže již tvořit některé protiklady, zpaměti říká jednoduché básničky. Jeho slovní zásoba neustále roste a dítě umí tvořit i souvětí podřadná. Při vyslovování a také fonetické diferenciaci (tj. rozlišení jednotlivých hlásek sluchem) má ještě problémy, zvláště s hláskami, které jsou sluchově příbuzné, nebo se těžce vyslovují. V tomto věku některé děti nastupují do mateřské školy a rodiče by je k tomu měli připravit. Adaptace na nové prostředí tak proběhne bez potíží a dítě bez přítomnosti matky citově nestrádá a začlení se do společnosti vrstevníků. Pobyt dítěte v mateřské škole podporuje celkový rozvoj dítěte, zejména rozvoj řeči. V tomto období dítě často pátrá po příčinách jevů, které se mu snažíme přístupným způsobem vysvětlit v odpovědi na otázku „proč".

Dítě by mělo zvládnout:

 • S dohledem splnit jednoduchý úkol

 • Poznat a pamatovat si svoji značku a své místo v MŠ
 • Umět pojmenovat osoby v rodině, v nejbližším okolí, bezprostředně vnímaná zvířata, rostliny, činnosti a jevy
 • Postupně rozlišovat různé zvuky
 • Snažit se zřetelně vyslovovat hlásky
 • Snažit se srozumitelně vyjádřit své potřeby a přání
 • Umístit různé předměty podle pokynů (na, do, v)
 • Vkládat jednoduché předměty do otvorů tvarově shodných
 • Ukázat, který z daných předmětů (objektů) je velký - malý
 • Rozlišovat první, poslední, více, méně, stejně (všechny, žádný)
 • Přiřazovat a porovnávat počet 1 a 2
 • Přednášet říkadla za pomoci druhé osoby, později samo
 • Přirozeně přednést krátkou báseň
 • Soustředěně vyslechnout krátký text
 • S pomocí reprodukovat jednoduchý děj (pohádky)
 • Podle ilustrace ukázat a pojmenovat postavy z pohádky

K čemu děti vést:

 • K sestavování různých útvarů z kostek nebo stavebnic podle vlastní fantazie

 • K udržování směru (pohybovat se z jednoho místa na předem určené místo a hledat různé možnosti přemístění)

 • K přednesu krátkých básniček
 • Pěstovat smysl pro rytmus veršů
 • Seznamovat děti s klasickými českými pohádkami
 • Vést děti k chápání a rozlišování smyslu a obsahu slov (poslušný-neposlušný, dobro-zlo)
 • Budit v dětech sympatie ke kladné postavě
 • Seznámit děti s dramatickým uměním pomocí maňásků, náměty vybírat ze života dětí nebo z pohádek

 

TěLESNÝ VÝVOJ

Podporovat správný růst a funkční vývoj, zabezpečovat dětem dostatek tělesné aktivity, klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku, zvyšovat jeho odolnost a zdraví otužováním.

Provádět jednoduchá dechová cvičení, vědomé uvolnění celého těla, procvičování a uvolňování svalstva celého těla, uvolňování ruky, zápěstí a prstů.

Dítě by mělo zvládnout:

 • Plazit se pod nízkou překážkou

 • Přelézat nízké překážky a prolézat překážky slalomem
 • Zvládnout plynulou chůzi se správnými pohyby paží
 • Při chůzi překračovat nízké překážky
 • Přebíhat k určenému cíli a vyhýbat se překážkám
 • Zvládnout chůzi s různými polohami paží
 • Vystupovat po mírně šikmé ploše
 • Vyjádřit rytmizovanou chůzi v pochodovém rytmu
 • Skok snožmo do dálky z místa
 • Koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem
 • Správně držet a používat lžíci a hrníček

K čemu děti vést:

 • K hygienickým návykům při umývání a utírání se do ručníku

 • Ke správnému používání záchodu
 • Používat kapesník
 • Oblékat a svlékat se, ukládat oděv a obuv na určené místo
 • Obout a vyzout boty
 • Ukládat hračky na určené místo

ESTETICKÉ VNÍMÁNÍ

Hudební a pohybový projev

Dítě by mělo zvládnout:

 • Spojovat zpěv s pohybem a hrou na dětské hudební nástroje

 • Společně s oporou o hlas dospělého zazpívat nejméně tři popěvky říkadlového rázu
 • Snažit se o udržení daného tempa písně
 • Postupně zdokonalovat dodržování přesnějšího rytmu (procvičovat pomalé a rychlé tempo při chůzi, běhu tanci)
 • Postupně rozlišovat základní dynamický kontrast: tiše - hlasitě v řeči, ve zpěvu i ve zvucích kolem nás

Výtvarný projev

Dítě by mělo zvládnout:

 • Spontánně kreslit podle vlastní volby

 • Slovně vyjádřit, co nakreslilo - kreslit na základě citových podnětů a vztahů (rodina, kamarádi,náš dům, zvířátka, hračky)
 • Kreslit na základě citového prožitku (zážitky z rodiny, z vycházek, z výletů, z pohádek)
 • Jednoduchou formou znázornit dopravní prostředky (auto, vlak, letadlo, loï)
 • Kreslit i silnějším grafickým materiálem (křídou, rudkou, pastelem) po celé ploše velkých formátů
 • Přejít od kresby k malbě (naučit děti zacházet se štětcem a barvou, nanášet barvu na celou plochu papíru, zapouštět barvy do sebe)
 • Přiměřeně zacházet s barvou, vyplňovat plochu mezi liniemi malby štětcem hustou sytou barvou
 • Pomáhat při přípravě materiálu i při úklidu po malování

Modelování

Dítě by mělo zvládnout:

 • Vyválet váleček mezi dlaněmi a podložkou

 • Ohýbat okraje placky, vytvářet jednoduché předměty (misky, talíře, košíčky) vtlačováním, vytahováním a slepováním modelovacího materiálu

 

Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát." (Rosegger)

Přejeme Vám i nám hodně sil, času a lásky, které můžeme společně Vašim dětem dát a těšíme se na každý nový den, kdy nám všem šikovní kluci a holky udělají radost.