26.05.2024


TOPlist

Mateřská škola „V zahradĕ" Liberec, Žitavská 122/68, příspĕvková organizace


Příloha TVP - „ Žlutá pastelka" - skupinová logopedická péče

plán artikulace

 


Září


Zjištĕní stavu dorozumívacích schopností dĕtí.. Záznam výslovnosti jednotlivých

dĕtí. Orientační vyšetření sluchu, vyšetření porozumĕní řeči, fonetické diferenciace, celkové motoriky,i řečových orgánu, laterality.

Dechové hry

Nácvik správného nádechu a výdechu, žebernĕ-brániční dech a dýchání nosem.Motorika

Umĕt rozlišit horní a dolní ret, stisk rtu, špulení a olizování rtu. Procvičování mĕkkého hlasového začátku (doprovod mĕkkého pomocného gesta, navozování pocitu uvolnĕnosti, začínáme vokálem u, pokračujeme a,o,e,i)Artikulace

Samohlásky P,B,M


Grafomotorika


Vždy s říkadly, kresba uzavřené kružnice, kresba lomené linie, spojení pohybu a řeči.


 


říjen

Skupinové i individuální doploování záznamu o dĕtech, lateralita

Dechové hry


Prodlužování lehkého výdechu s přesným nádechem nosem. Přídechových hrách používáme i hmat. (jedna ruka před ústy, druhá na břiše, sledujeme pohyb břicha)


Motorika


Automasáž mluvidel-masáž dásní před i za zuby (kolotoč) , střídavá masáž mĕkkého a tvrdého patra špičkou jazyka. Nácvik tenze-špičatý jazyk, napjatý, povolený, placka.


Artikulace


F,V,D,N

GrafomotorikaPráce s grafickými listy, spojování šikmých a vodorovných čar pomocí bodu, se slovním doprovodem, kreslení jak padá lístek, kouř apod.


Listopad


Dechové hry

Nacvičujeme hluboký nádech, přičemž dĕti vedeme ke správnému držení tĕla v poloze vleže, vsedĕ a ve stoje. Při nácviku výdechu, který postupnĕ prohlubujeme a prodlužujeme, učíme dĕti cílevĕdomĕ ovládat výdechový proud (např: hra na slalom, foukání do papírku, kouzelný míček apod.

Motorika

Ruzné pohyby jazyka, určovat polohu jazyka, ovládání celého jazyka (vysouvání a zasouvání jazyka do úst, krouživý pohyb jazykem, kmitání apod.) Napodobování ruzných zvuku, říkadla, písnĕ.

Artikulace

?, I, O, Mĕ, Pĕ, Vĕ, J


Grafomotorika

Napodobování pohybu kyvadla hodin, kresba vlnovky podle říkadla, kreslení smyček apod.


 


Prosinec


Dechové hry

Prodloužený dechový proud s fonací, dechové hry v kombinaci s hlasovými cvičeními (fonace ruzných zvuku, zpĕv. slabik apod.) vytváření předstupnĕ k nácviku esového dýchání.

Motorika

Ovládání stran jazyka (mystička, trubička), procvičení hybnosti hrotu jazyka (vysunutí jazyka- pohyb špičky k levému a pravému koutku, krouživý pohyb špičky jazyka, pohyby dopředu, vzhuru apod. Hmatem rozlišovat tvrdý a mĕkký předmĕt.

Artikulace

Diferenciace T-?, D-I, N-O, H, CH, K, G

Grafomotorika

Houpavý pohyb za doprovodu říkadla, obtahování ruzných jednoduchých obrázku, kreslení obloučku, koleček

Leden


Dechové hry

Dlouhý nádech, krátký výdech a obrácenĕ. Po zvládnutí správného řečového dýchání je duležité nejen naučit se dobře nadechovat, a vydechovat, ale osvojit si i fázi dechové pauzy (zklidnĕní) a poté naučit se šetřit dechem a procvičit dechovou výdrž.

Motorika

Procvičování hybnosti hrotu jazyka (pohyby špičky k pravému a levému koutku, krouživý pohyb, pohyby dopředu, olizování patra, apod.) Fixace postavení mluvidel před zrcadlem.

Artikulace

L, C, S

Grafomotorika

Kresba oblouku, lomené čáry, spojování bodu, vlnovkyÚnorDechové hry

Učit se šetřit dechem, procvičovat dechovou výdrž. Střídání silného a slabého výdechu.

Motorika

Procvičování polohování hrotu jazyka, procvičování napĕtí jazyka v artikulačním postavení za horními řezáky (mlaskání, olizování horního patra apod.) Uvoloování jazyka, cvičení mimických svalu, cvičení řečové regulace motoriky a motorických funkcí rukou. Napodobování zvuku s ohmatáváním hrdla-vibrace.

Artikulace

Z, diferenciace hlásek C S Z  č Š

Grafomotorika

Kresba přerušovaných obloučku, kliček, obtahování obtížnĕjších tvaru, kresba svislých, rovných a přerušovaných čar.

Březen


Dechové hry

Slabý a silný prodloužený výdech, nafukování tváří. Usmĕrnit výdech, zadržení dechu, výdrž, výdech s fonací. Přerušovaný výdechový proud s fonací.


Motorika

Nafukování tváří, smĕjeme se, mračíme se, prskání, rozkmitání jazyka, rtu, mlaskání, špulení, oddalování a přibližování zubu apod.

Artikulace

Ž diferenciace č Š Ž


Grafomotorika

Kresba spirály, dlouhé krátké čáryDuben


Dechové hry


Ruzné foukací hry ve dvojicích. Nafukování balónku. Nádech nosem, zadržení dechu, výdech s fonací.


Motorika

Přehnaná artikulace hlásek A E I O U, špulení rtu, lehké otvírání rtu, prodlužování hlásek. Otvírání úst-hodnĕ, málo, olizujeme se, uvolnĕní dolní čelisti, „zobáček"-špulení rtu


Artikulace

Diferenciace C-č, S-Š, Z-Ž, celková diferenciace sykavek


Grafomotorika

Kresba šikmých čar-nahoru-dolu,kresba rovných i přerušovaných, svislých i vodorovných čar. Kresba vlnovek svislých i vodorovných.Kvĕten


Dechové hry


Dechové hry v leže, ve stoje, při chuzi. Přerušovaný nádech. Nádech-zadržení dechu-výdech-zadržení dechu. Prodloužený i přerušovaný výdech. Výdech s vokálem i pohybem.Motorika

Rozkmitávání jazyka, rtu, vyplazování jazyka co nejvíce pomalu, rychle, cvrnkání jazyka o horní ret apod.


Artikulace

Diferenciace sykavek R


Grafomotorika

Kresba ruzných čar, obtahování, dokreslování, elipsy, vlnovky, lomené čáry ve vodorovné poloze.
červen


Dechové hry


Dokonale ovládat dech.


Motorika

Kleš?ové stisknutí zubu na sebe, špulení a roztahování rtu, kmity jazyka-pomalu a rychle.


Artikulace

ř , opakování všech hlásek


Grafomotorika

Spirály, lomené čáry ve vodorovné poloze.