15.04.2024


TOPlist

Kompetence dítěte před vstupem do základní školy dle RVP PV  Třída „ Zelená pastelka "

Cílem Školního vzdělávacího programu mateřské školy „ V zahradě „ Liberec je dosažení níže uvedených kompetencí dětí dle jejich možností a schopností.

 

Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

Dítě se svléká, obléká, obouvá a zvládá používat knoflíky, zip, tkaničky, rukavice.

Dítě používá příbor, nalije si nápoj a stoluje čistě.

Dítě používá kapesník - vysmrká se, umyje se a osuší, použije toaletní papír a spláchne.

Dítě posbírá a uklidí předměty na určené místo a srovná je.

 

Citová samostatnost a kontrola svého chování

Dítě zvládá odloučení od rodičů.

Dítě vystupuje samostatně - prezentuje názor, svůj souhlas a nesouhlas.

Dítě je emočně stálé bez výkyvů v náladách.

Dítě přiměřeně reaguje na drobný neúspěch, dovede odložit přání na později, přizpůsobí se konkrétní situaci.

 

Jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě správně vyslovuje všechny hlásky.

Dítě mluví ve větách a dovede vyprávět příběh.

Dítě užívá správně rodu, čísla, času a tvarů slov.

Dítě má přiměřenou slovní zásobu.

Dítě přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými.

 

Koordinace ruky a oka

Dítě zručně zachází s předměty denní potřeby, hračkami a nástroji (stavebnice, modelína, nůžky, štětec, pastelka, 

papír).

Dítě správně drží tužku, obkresluje, vybarvuje a tahy vede plynule.

Dítě zvládá činnosti s drobnými předměty (korálky, céčka, přírodniny).

Dítě umí napodobit geometrické tvary, popř. velká tiskací písmena.

Dítě se pokouší rozlišovat pravou a levou stranu na sobě i v prostoru (může chybovat).

Dítě řadí prvky zleva doprava.

 

Zrakové a sluchové vjemy

Dítě rozlišuje znaky předmětů - barvy, tvary.

Dítě rozkládá slovo na slabiky, rozezná počáteční hlásku, slabiky vytleská.

Dítě najde rozdíly mezi obrázky, doplní detaily.

Dítě rozliší jednoduché obrazové symboly a znaky (číslice, písmena).

Dítě označí, co se změnilo, co chybí, co je nového v jeho okolí.

 

Logické a myšlenkové operace, orientace v matematických pojmech

Dítě ukazuje na prstech, počítá na prstech a počítá po jedné počet.

Dítě vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků do 5 - 10.

Dítě porovná 2 soubory prvků o menším počtu a určí, který je větší.

Dítě rozpozná čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh a pojmenuje je.

Dítě třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle stanoveného kritéria.

Dítě řeší jednoduché hádanky, labyrinty, úlohy.

Dítě chápe pojmy časoprostorové, označí pojmy velikosti a hmotnosti.

 

Pozornost a schopnost si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě se soustředí na 10- 15 min.

Dítě si dokáže pamatovat, co prožilo, vidělo a slyšelo a reprodukovat to.

Dítě si pamatuje básně, písně.

Dítě dovede přijmout úkol a přiměřeně se mu věnovat, úkol dokončí.

Dítě postupuje podle pokynů a pracuje samostatně.

 

Sociální samostatnost a vnímavost

Dítě zdraví, poděkuje, poprosí, omluví se.

Dítě komunikuje s vrstevníky i dospělými bez větších problémů.

Dítě se zapojí do práce ve skupině a učí se spolupracovat.

Dítě se přiměřeně dohaduje, vyslovuje názor a obhajuje ho.

Dítě dodržuje pravidla skupiny, která jsou předem dána.

Dítě se chová citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pamlsky, všímá si, co potřebuje druhý).

 

Kulturnost a tvořivost

Dítě dokáže poslouchat a sledovat literární, dramatické, filmové a hudební představení.

Dítě se dokáže zaujmout výstavou obrazů a historických předmětů, návštěvou v ZOO a Botanické zahradě, výukou

ekoprogramů.

Dítě je schopno zúčastnit se dětských programů, slavností a sportovních akcí.

Dítě se zajímá o knihy.

Dítě zná písně, básně, rozlišuje a dodržuje rytmus.

Dítě vytváří, modeluje, kreslí, maluje, vyrábí.

Dítě hraje námětové, konstruktivní, dramatické hry.

 

Orientace ve známém prostředí, v okolním světě

Dítě se vyzná doma, ve škole, pozná nejbližší okolí.

Dítě zvládá praktické činnosti (vyřídí vzkaz, řekne si o potřebnou věc, o pomoc, samostatně se obslouží).

Dítě ví, jak se má chovat ve škole, na veřejnosti, v divadle apod.

Dítě má přiměřené poznatky ze živé a neživé přírody, kultury, rozumí běžným okolnostem a jevům, orientuje se

v dopravních prostředcích.

Dítě má povědomí o širším prostředí a o naší zemi (země, planety, národy, světadíly).

Dítě se chová přiměřeně a bezpečně ve školním prostředí a na veřejnosti.

Dítě zná faktory ohrožující a poškozující zdraví (kouření, šikana, drogy, nevhodná strava).

 

 

                                                                           Zpracovala: Libuše Jačková

                                                                          třídní pedagog  „Zelené pastelky „